Tag «2-hydroxymethyl-5-methylpyrazine»

One-pot synthesis of 2-hydroxymethyl-5-methylpyrazine from renewable 1,3-dihydroxyacetone

It’s only fair to share…   One-pot synthesis of 2-hydroxymethyl-5-methylpyrazine from renewable 1,3-dihydroxyacetone Green Chem., 2017, Advance Article DOI: 10.1039/C7GC00578D, Communication Lei Song, Mingyuan Zheng, Jifeng Pang, Joby Sebastian, Wentao Wang, Minjie Qu, Jian Zhao, Xinhong Wang, Tao Zhang An efficient and environmentally benign method for the synthesis of 2-hydroxymethyl-5-methylpyrazine (HMMP) from biomass derived 1,3-dihydroxyacetone …